Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Le Poole: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Glutenvrij Reform Le Poole BV gevestigd
aan de Koppelstraat 45 te Twello, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
8053086.
De klant: de wederpartij van Le Poole.
De overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Le Poole.
Het product: de zaak die Le Poole aan de klant levert ter nakoming van zijn verplichting uit de
overeenkomst.
De website: de website www.glutenvrij-lepoole.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Le
Poole en de klant waarop Le Poole deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met Le Poole, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Le Poole en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Le Poole het recht het aanbod binnen
twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verder door Le Poole verstrekte gegevens zijn aan
wijzigingen onderhevig en binden Le Poole niet.
3.4 De door Le Poole gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij
anders aangegeven. Le Poole is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de klant binnen dertig dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid
van de door of namens hem aan Le Poole verstrekte gegevens waarop Le Poole zijn aanbieding
baseert.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Le Poole daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Le Poole anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Le Poole niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.8 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de
website vermeld staan, zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
3.9 Le Poole heeft het recht een bestelling te weigeren.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal
hebben, zal Le Poole de klant hierover van tevoren inlichten.
4.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Le Poole geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Le Poole kunnen worden
toegerekend.

Artikel 5 Leveringen en leveringstermijnen
5.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door Le Poole vervaardigd en/of besteld en in overleg
met de klant later aan de klant verstuurd.
5.2 De bestelde producten worden op maandag en donderdag per reguliere post verzonden naar het
door de klant opgegeven adres.
5.3 De door Le Poole opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
5.4 De door Le Poole opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling elektronisch (per
e-mail) is bevestigd.
5.5 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering
overschreden wordt, kan daarvan aan Le Poole slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een
dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
5.6 In het geval dat een door Le Poole met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt
overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar
doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder
omschrijven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd
met de periode dat zij tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.
5.7 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de
website vermeld. Deze bijdrage is afhankelijk van de ordergrootte en plaats van aflevering. Bij
bestellingen onder de € 45,00 (incl. BTW) brengt Le Poole de verzendkosten ten bedrage van € 6,00
bij de klant in rekening.
5.8 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het
risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6 Betaling
6.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt de klant op welke wijze de betaling zal
geschieden. Le Poole biedt de klant de volgende betaalmogelijkheden:
- middels IDEAL bij het plaatsen van uw bestelling op de website;
- op vooruitbetaling.

6.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen dertig
dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door Le Poole aan te geven wijze in de valuta
waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
6.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig dagen, dan is de klant
van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft
de vordering te voldoen, kan Le Poole de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het
dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
6.4 Het is de klant niet toegestaan enig door hem aan Le Poole verschuldigd bedrag te verrekenen
met enig bedrag dat Le Poole aan hem verschuldigd mocht zijn dan wel worden, tenzij de wet daartoe
de bevoegdheid geeft.
6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van Le Poole op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Ontbinding
7.1 Le Poole is bevoegd de nakoming van de verplichtingen te ontbinden, indien de klant de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
7.2 Voorts is Le Poole bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7.3 Le Poole behoudt steeds het recht op vergoeding van schade die hij heeft geleden doordat geen
wederzijds nakomen heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Klachtenregeling en verjaring
8.1 De klant zijnde en natuurlijke persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht
gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden.
8.2 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op producten welke snel kunnen bederven of
verouderen.
8.3 De klant is verplicht geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen tien
werkdagen per e-mail te melden. Alvorens de klant een product terugzendt omdat het product een
gebrek vertoont, dient de klant Le Poole daaromtrent in te lichten.
8.4 Door Le Poole als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen,
hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. Le Poole zal slechts aansprakelijk zijn binnen de
grenzen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
8.5 Alle aanspraken jegens Le Poole die niet binnen een jaar hun ontstaan bij Le Poole zijn ingediend,
vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een
verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de levering van de producten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Indien Le Poole aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit
artikel is geregeld.
9.2 Le Poole is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke
onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website
wegens onderhoud of anderszins.
9.3 Le Poole is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Le Poole is uit gegaan
van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Le Poole kenbaar behoorde te zijn.
9.4 Le Poole is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld
verkeerd of ondeskundig gebruik.
9.5 Indien Le Poole aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van Le Poole in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
9.6 Le Poole is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
9.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Le Poole of haar
ondergeschikten.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop Le Poole geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Le Poole niet in staat is de
verplichtingen na te komen.
10.3 Le Poole heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Le Poole zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.
11.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Le Poole gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en Le Poole zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Le Poole niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
11.3 De klant vrijwaart Le Poole voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn
geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt
gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant
bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Le Poole toerekenbaar
zijn.

Artikel 12 Beveiliging en internet
Le Poole zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de
risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de
website ingevoerde gegevens, maar Le Poole kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 Le Poole behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde
voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Le Poole zal de wijziging
tijdig bekend maken en de wijzigingen treden dertig dagen na bekendmaking in werking.
13.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.
13.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.5 Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats
van feitelijke vestiging van Le Poole. Indien Le Poole een beroep doet op deze bepaling, heeft de
klant zijnde een natuurlijke persoon de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet
bevoegde rechter te kiezen.
13.6 Op elke overeenkomst tussen Le Poole en de klant is Nederlands recht van toepassing.